There are no translations available.

Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb při zajišťování sportovních akcí Cestovníagentury Expedicion

§ 1 – Úvodní ustanovení
1. Tyto Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb
Cestovní agentury Expedicion (dále jen Podmínky) platí pro služby zajišťované Cestovní agenturou Expedicion (dále jen CA Expedicion).
2. C
A Expedicion poskytuje služby všem zájemcům bez omezení.
3. Účastníci zájezdu mohou být:
a) fyzické osoby v rozsahu jejich způsobilosti být účastníky občanskoprávních vztahů
b) osoby mladší 15 let pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let
c) účastníci v rozmezí 15 – 18 let věku se souhlasem zákonného zástupce, pokud se tento sám zájezdu neúčastní.
4. Účast na zájezdu sjednává s C
A Expedicion buď účastník sám nebo jeho zákonní zástupci, popř. fyzické či právnické osoby účastníkem pověřené. Vždy je nutná způsobilost k právním úkonům.
5. Vzájemný vztah a právní poměr mezi C
A Expedicion a účastníky zájezdu se řídí ustanoveními občanského zákoníku a těmito Podmínkami.

§ 2 – Druh akcí, služeb a zájezdů
CA Expedicion organizuje tyto druhy služeb:
1. organizace sportovních kurzů a
Teambuildingových akcí

2. forfait – zájezd na objednávku, souhrn služeb sjednaných na objednávku fyzické či právnické osoby podle jejich požadavků
3. sportovní, expediční, vodácké akce a zájezdy
5. další služby v oblasti cestovního ruchu včetně sportovní činnosti

§ 3 – Práva a povinnosti účastníků
1.K základním právům účastníků sportovních akcí patří:
a) právo na řádné poskytnutí zaplacených nebo objednaných služeb, výslovně zahrnutých do programu
b) právo na reklamaci případných vad poskytnutých služeb, včetně práva na odstranění vady, doplnění služeb případně na náhradní poskytnutí nové služby nebo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny zaplacených služeb
c) právo být bez zbytečného odkladu seznámen s případnými změnami programu, rozsahu služeb a ceny.
2.K základním povinnostem účastníků zajišťovaných služeb
a) poskytnout C
A Expedicion nezbytnou součinnost, která je třeba k řádnému zajištění a poskytnutí služeb
b) zaplatit
CA Expedicion plnou cenu akce v termínu, dohodnutém oběma stranami
c) v případě čerpání dalších služeb, objednaných a čerpaných během akce zaplatit tyto služby v termínu, dohodnutém mezi účastníkem a představitelem C
A Expedicion
d) převzít od C
A Expedicion písemné pokyny pro účastníky akce, informace o místě a době započetí akce, rozsahu a podmínkách pojištění a další údaje a doklady, potřebné pro účast na akci
e) řídit se převzatými písemnými pokyny C
A Expedicion Pokud by účastník svým jednáním nebo chováním narušil průběh a program akce, nebo pokud závažným způsobem naruší právní předpisy ČR či navštíveného státu, může být vyloučen z účasti na akci, přičemž ztrácí jakýkoli nárok na náhradu nevyužitých služeb. V tomto případě je účastník povinen uhradit veškeré náklady, vzniklé v důsledku vyloučení z akce. Tím není dotčeno právo CA Expedicion na náhradu případné škody.
f) účastník musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost i výrazného zpoždění (viz § 4/3) v úvahu.

CA Expedicion neručí za škody, které mohou účastníku vzniknout v důsledku vzniklých zpoždění
e) dbát veškerých pokynů směřujících ke zdárnému průběhu zajišťovaných služeb (bezpečnost apod.), zejména se zavazuje používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (při všech aktivitách např. vodní turistice, raftingu, horolezectví, jezdectví).
g) zdržet se požívání alkoholických látek a jiných omamných látek během programu.
3. K povinnostem právnické (popř. fyzické) osoby, která je objednatelem sportovní akce podle § 1, odstavec 4. patří:
a) seznámit účastníky jím objednané akce s těmito podmínkami a se všemi informacemi a pokyny, které od C
A Expedicionobdrží
b) zabezpečit, aby všichni účastníci akce, který u C
A Expedicion objednal, plnili ty základní povinnosti, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být pouze jednotlivý účastník
c) pověřit svého oprávněného zástupce. Ten se účastní celé akce a prostřednictvím a v součinnosti se zástupcem C
A Expedicion, je-li k akci přidělen, zajišťuje včasné a řádné uplatnění práv své organizace. Zároveň zajišťuje plnění povinností své organizace a plnění povinností, jejichž nositelem jsou účastníci jí objednaného zájezdu
d) řádně a včas zaplatit dohodnutou cenu
e) pravdivě uvést, že si není vědom žádných omezení, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během akce, případně na takové omezení ihned upozornit.
f) pravdivě uvést zda umí plavat v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě (rafting, vodní turistika).
g) zavazuje se používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (při všech aktivitách např. vodní turistice, raftingu, lezectví, a dalších aktivitách, které to svojí povahou vyžadují…).
h) zdržet se požívání alkoholických látek a jiných omamných látek zejména během programu.

§ 4 – Práva a povinnosti CA Expedicion:
1. Z účasti na  akci nevyplývá pro účastníka právo na žádné jiné plnění a služby než ty, které tvoří výslovně součást stanoveného programu – zaplacených služeb. Jakékoli další služby mimo předem stanovený rozsah, včetně služeb souvisejících s onemocněním účastníka akce v jeho průběhu (např. léčení v zahraničí, náhradní přeprava účastníka do jiného místa apod.) jsou službami, které CA Expedicion není oprávněna za účastníka uhradit.
2. Pokud účastník sportovní akce nečerpá služby z vlastní viny, náhrada za tyto služby se neposkytuje.
3. CA Expedicion neručí za eventuelní zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popř. z důvodů přetížení hraničních přechodů z důvodů vyšší moci.
4. V případě změny objednávky ze strany zákazníka (zrušení nebo doobjednání dodatkových služeb, změna místa srazu, vyslání náhradníka apod.) v době kratší než 20 dní před zahájení akce je CA oprávněna účtovat manipulační poplatek 300 Kč za každou takto požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na změnu akce (jiný typ akce, jiný termín) se považuje za zrušení účasti na akci.
5. Objednavatel dává souhlas k zařazení osobních údajů do databáze CA Expedicion a jejich použití pro potřeby CA. Objednavatel dává souhlas k zařazení osobních údajů do databáze CA Expedicion a jejich použití pro potřeby CA.
§ 5 – Cena služeb, sportovních akcí a její úhrada
1. Ceny sportovních akcí, pořádaných CA Expedicion, jsou cenami sjednanými dohodou, cestovní agentura si ale vyhrazuje min. částku 5.000,- Kč za každou sjednanou teambuildingovou akci do 30ti osob, nad 30 osob částkou 10.000,- Kč
2. Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou pro každý zájezd taxativně vyjmenovány.
3. Účastník kurzu nebo akce je povinen uhradit cenu v termínech, stanovených C
A Expedicion.
4. Pokud v době podání závazné přihlášky na sportovní akci do dne započetí tohoto kurzu nebo akce dojde ke změnám, které mají za následek změnu oznámené ceny, je C
A Expedicion povinna tuto skutečnost účastníkům neprodleně oznámit písemnou formou.

§ 6 – Změna sjednaných služeb v průběhu sportovního kurzu nebo akce
1. C
A Expedicion je oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb v průběhu sportovního kurzu nebo akce, pokud je to z naléhavých důvodů nezbytné (např. nevhodný vodní stav, deštivé počasí při horolezectví apod.) a není možné dodržet stanovený program a přes veškeré vyvinuté úsilí původně stanovené služby poskytnout.
2. C
A Expedicion oprávněna provádět operativní změny termínu poskytnutí objednaných služeb a to v případech, kdy není možné služby poskytnout v objednaném termínu z důvodů vyšší moci.
3. V případě, kdy C
A Expedicion nemůže dodržet původně stanovený program a poskytnout předem sjednané služby, je povinna:
a) zajistit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo podobné původně sjednaným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření a poslání kurzu nebo akce

b) upravit cenu kurzu nebo akce v závislosti na provedených změnách programu a služeb, a to pouze v tom případě, je-li důsledkem těchto změn snížení ceny kurzu nebo akce a příslušný rozdíl v ceně účastníkovi vrátit
c) vrátit účastníkovi zaplacenou úhradu ceny neposkytnutých služeb, za které nemohlo být poskytnuto náhradní plnění.
d) v případě, že služby nelze poskytnout z důvodů vyšší moci, nemají účastníci právo na slevu ani právo od smlouvy odstoupit.
4. U zájezdů se sportovním zaměřením (např. vodácký zájezd, rafting, lezectví, expedice…) si C
A Expedicion vyhrazuje právo změny programu a poskytovaných služeb. Tyto změny nemají vliv na cenu kurzu nebo akce.

§ 7 – Stornovací poplatky
1. Stornovací poplatky účtuje C
A Expedicion zákazníkům při každém stornu – zrušení účasti na sportovním kurzu nebo akci ze strany zákazníka za každou přihlášenou a zrušenou osobu ve výši:
b) 25 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady C
A Expedicion, spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účasti na kurzu nebo akci v době od 20 do 14 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby.
c) 50 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady C
A Expedicion, spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účasti na kurzu nebo akci v době od 7 do 4 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby.
d) 65 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady C
A Expedicion, spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účastníka kurzu nebo akci v době od 4 do 2 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby.
e) 90 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady C
A Expedicion, spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li
ea) ke stornu účasti na kurzu nebo akci v době od
3 do 2 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby
eb) k neúčasti na zájezdu v důsledku poskytnutí nesprávných nebo neúplných údajů účastníkem (např. na vyplněné přihlášce, při odbavování účastníka apod.)
ec) k vyloučení z účasti na kurzu nebo akci pro nedodržení pasových, celních a devizových předpisů ČR nebo navštíveného státu, nebo nesplněním některých základních podmínek C
A Expedicion, pro účast na zájezdu (akci), jak je stanoví tyto Podmínky
f) 100 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady C
A Expedicion, spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li
fa) ke stornu účasti na kurzu nebo akci v době kratší 2 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby a nenastoupením na zájezd (akci).
fb) k neúčasti účastníka na kurzu nebo akci jeho zaviněním.
U některých zájezdů a objednaných služeb mohou platit jiné stornovací podmínky, se kterými bude zákazník seznámen pří zakoupení kurzu nebo akci.

2. Pro nízkokapacitní akce platí ještě možnost využít některou z těchto variant:
a) postupovat podle stornovacích podmínek viz § 7 článek 1.
b) přesunutí na následující sezónu (následující kalendářní rok)nebo jiný termín – s poplatkem 1.500 Kč
c) v případě přesunutí na přespříští sezonu (o 2 roky) s poplatkem 2.500 Kč
Body b a c jsou možné jen v případě nemoci doložené lékařskou zprávou.
V případě nenastoupení účastníka na akci ze zdravotních důvodů (doloží potvrzením od lékaře), zaplatí storno ve výši 30 % z celkové ceny.

4. Storno poplatky nejsou CA Expedicion účtovány, zajistí-li za sebe účastník, který objednané služby stornoval, náhradníka, jehož zařazení na zájezd nebo akci je možné a jeho účast zabrání škodám, které CA Expedicion zrušením účasti původního účastníka vznikly. V takovém případě účastník zaplatí manipulační poplatek 400 Kč za každou takto požadovanou změnu (viz též § 4, odstavec č.4).

§ 8 – Závěrečná ustanovení
1. Tyto podmínky jsou platné od 1.
1. 2015.

V Českém Krumlově dne 1.3. 2016

Cestovní agentrura Expedicion